Conditions-d-utilisation

Oplossing niet gevonden?
Start onderwerp
41320 netweters
17869 gesprekken
19307 vragen

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van De NetwetersDoor gebruik te maken van De Netweters gaat de gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. In aanvulling op deze gebruiksvoorwaarden, gaat u als gebruiker eveneens akkoord met de spelregels.

De Netweters is een community voor discussies, informatie-uitwisseling en uitwisseling van tips & tricks in verband met Telenet en zijn diensten. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en de spelregels, kan u helaas niet actief deelnemen aan De Netweters. U kan wél altijd lezen wat de leden posten.

Uw rechten en plichten bij het gebruik van De NetwetersDoor een account aan te maken bevestigt u dat de registratie-informatie correct, accuraat en volledig is, dat u deze informatie zal updaten indien nodig en dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en spelregels.

U verbindt zich ertoe om geen auteursrechtelijk beschermde werken, informatie, foto’s, handelsmerken/namen/ logo's of andere informatie op te nemen in uw profiel en posts die ongepast, aanstootgevend zijn, of in strijd zijn met de privacyrechten, persoonlijkheidsrechten of intellectuele eigendomsrechten van Telenet, van de aan Telenet verbonden ondernemingen of van een derde partij, zonder voorafgaande toestemming van de betrokken persoon.

U vrijwaart Telenet en verbindt zich ertoe Telenet volledig schadeloos te stellen voor alle vorderingen, aanspraken, kosten en uitgaven van welke aard ook die voortvloeien uit een (dreigende) inbreuk of (dreigende) niet-uitvoering door u van één van de garanties, verklaringen, verbintenissen of verplichtingen in deze gebruiksvoorwaarden.

Als gebruiker van De Netweters verbindt u zich ertoe om geen inhoud te posten of verder te verspreiden zoals hieronder wordt bepaald:

  • inhoud die een inbreuk pleegt op de goede zeden.
  • inhoud die aanzet tot of aanleiding geeft tot racisme.
  • inhoud die onrechtmatig of onwettelijk is, of die op enige wijze direct of indirect schade kan toebrengen aan Telenet, aan de met Telenet verbonden ondernemingen, aan overige service providers, distributeurs, klanten van Telenet of eender welke derde.
  • illegaal materiaal, onrechtmatig materiaal of materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
  • materiaal met promotioneel of publicitair karakter.
  • onnodige of herhaaldelijke reacties, die klachten veroorzaken bij andere gebruikers van het forum.

Bovendien is het strikt verboden om informatie op te nemen in uw profiel die suggereert dat u een Telenet-werknemer of moderator bent, indien dit niet in overeenstemming is met de realiteit.

Wijzigingen aan de overeenkomstTelenet kan wijzigingen aanbrengen aan deze gebruiksvoorwaarden of spelregels. Essentiële wijzigingen zullen u vooraf worden meegedeeld. Door verder gebruik te maken van De Netweters- of door de gewijzigde voorwaarden/richtlijnen te aanvaarden gaat u akkoord met deze voorwaarden/richtlijnen.

Informele ondersteuningDe Netweters is een community voor en door klanten, moderatoren en de community manager. Informatie, adviezen of enig ander materiaal op deze community wordt dus door gebruikers, moderatoren en de community manager gepost. Ongeacht het feit dat De Netweters technisch gezien wordt gehost door Telenet is dit geen Klantenservice van Telenet. Meer informatie over de officiële klantendienst van Telenet vindt u op www.telenet.be.

Verantwoordelijkheid voor de inhoudDe gebruiker is verantwoordelijk voor de geposte inhoud op De Netweters.

Moderatie van De NetwetersTelenet modereert De Netweters en houdt dus een oogje in het zeil. Is de inhoud incorrect of irrelevant? Of schendt de inhoud de privacy of intellectuele eigendomsrechten van andere gebruikers of derden? Dan kan Telenet omwille van wettelijke redenen de inhoud verwijderen of aanpassen na kennisgeving aan de gebruiker. Heel concreet betekent dit dat Telenet zal ingrijpen indien de gebruiker handelingen stelt die niet in lijn zijn met de gebruiksvoorwaarden en de spelregels.

Likes voor NetwetersDe gebruikers stemmen ermee in om alleen likes te geven aan andere gebruikers en niet aan zichzelf. Manipulatie van het beloningssysteem door onder meer, maar niet beperkt tot, het creëren van verschillende accounts, het onbezonnen toekennen van likes enz., wordt niet toegelaten en kan aanleiding geven tot het schorsen of het schrappen van de account. De beslissing van de Telenet-moderator in verband met de toekenning van likes is bindend en niet voor discussie vatbaar.

GebruikslicentieU verleent Telenet en De Netweters een niet-exclusieve, royalty-vrije, eeuwigdurende, wereldwijde licentie voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, ter beschikking stellen aan het publiek, publiceren en distribueren van inhoud die u plaatst in De Netweters.

BeëindigingsmodaliteitenDe Netweters behoudt zich het recht voor om jouw account op elk moment te schorsen of te beëindigen indien je de gebruiksvoorwaarden of spelregels niet respecteert of schendt. Je kan eveneens jouw account op elk moment beëindigen via de profielinstellingen (Mijn instellingen > Persoonlijk profiel > Sluit account). Zodra je ervoor kiest om niet langer lid te zijn van De Netweters, zullen jouw activiteiten (berichten, reacties en likes) blijven bestaan maar worden deze gemarkeerd als "Ex-Netweter".

Informatie op de websiteDe informatie, software, producten en diensten ("informatie") die in of via De Netweters worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Telenet staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Telenet is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Telenet behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Adviezen via de websiteIndien er via De Netweters rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van eender welke beslissing of stappen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Telenet hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

AansprakelijkheidIn geen geval zal De Netweters aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om de community te gebruiken.

Intellectueel eigendomDe Netweters behoort Telenet of zijn licentiegevers toe. De gebruiker mag geen inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van derden.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatieTelenet kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs u naar De Netweters bent gekomen of waarlangs u ze verlaat.

PrivacyOm deel te nemen aan De Netweters vragen wij jou om je eerst aan te melden. Ben je een bestaande Telenet-klant, dan kan dit met je persoonlijke Telenet login en Telenet wachtwoord. Indien je als klant (nog) niet beschikt over zo’n login, dan vragen we jou om je Telenet klantennummer, zodat we deze kunnen koppelen aan de nieuwe persoonlijke login die we vervolgens meteen voor je aanmaken. Ben je nog geen Telenet klant, dan kan je een specifieke login voor De Netweters aanmaken. Alle persoonsgegevens die we in het kader van jouw registratie en het gebruik van de community verzamelen, worden opgenomen in de bestanden van Telenet BV (met maatschappelijke zetel te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0473.416.418, hierna “Telenet” genoemd), verantwoordelijke voor de verwerking.

Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

  • Gegevens bij registratie: naam, voornaam, schermnaam (“nickname”), Telenet login, IP-adres, taalvoorkeur, e-mailadres;
  • Profielgegevens: locatie (bijv. gemeente), persoonlijke webpagina, biografie, profielfoto;
  • Gegevens in het kader van bèta testen: type toestel, besturingssysteem;
  • Gegevens in het kader van je gebruik van het platform (berichten, likes, afbeeldingen).

Telenet verwerkt deze gegevens in de eerste plaats om het technisch functioneren van de community te realiseren en het concept van De Netweters te optimaliseren. Heb jij een bijzondere interesse in een bepaald topic, dan kunnen we jou op basis van die informatie (en dus jouw gebruik van de community) eventueel meenemen in de selectie voor bepaalde bèta testen van nieuwe Telenet producten en diensten. Je ontvangt daar dan een uitnodiging voor op je e-mailadres. Daarnaast is het ook mogelijk dat de persoonsgegevens worden gebruikt om inbreuken (handelingen die niet in lijn zijn met de gebruiksvoorwaarden en de spelregels) tegen te gaan of om te voldoen aan welbepaalde wettelijke verplichtingen. Jouw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden, waaronder commerciële communicatie.

Opgelet: Telenet modereert alle afbeeldingen die opgeladen worden op de community, zowel in de publieke omgeving als de afbeeldingen die via privéberichten opgeladen worden. Dit betekent dat de afbeeldingen eerst zichtbaar zijn voor de moderatoren zodat ze kunnen evalueren of de afbeelding in lijn is met de gebruiksvoorwaarden en de spelregels, alvorens deze gepost kunnen worden in een publieke post of in een privébericht.

Indien je ervoor kiest om niet langer lid te zijn van De Netweters en nadat je jouw account hebt afgesloten, zal jouw profiel – en daarmee ook je persoonsgegevens – op de community worden verwijderd. Jouw activiteiten in De Netweters (zoals je berichten, reacties en likes) blijven evenwel bestaan maar zullen worden gemarkeerd als ‘Ex-Netweter’ (met uitzondering van de activiteiten waarbij je handmatig je naam hebt bijgeschreven, wat we systeemtechnisch niet kunnen traceren en markeren). IP-adressen van gebande gebruikers (omwille van het niet respecteren van de gebruiksvoorwaarden en de spelregels) worden nog maximaal 1 jaar bijgehouden na het deactiveren van jouw account.

Je hebt het recht Telenet te vragen om de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben in te zien, ze te laten verbeteren, te laten wissen of over te dragen. Voor het uitoefenen van de zogenaamde privacy-rechten kan je als Telenet klant terecht op Mijn Telenet. Heb je geen Mijn Telenet of ben je geen klant, dan helpen we je graag verder in onze Telenet winkelpunten of contacteer het Telenet Privacy Team. Meer informatie omtrent je privacy-rechten en de formaliteiten bij het uitoefenen van jouw rechten (vb. verificatie van jouw identiteit) kan je terugvinden in het Telenet Privacybeleid (hoofdstuk 8).

Alle informatie over de verwerking van je persoonsgegevens (bijv. bewaring van persoonsgegevens, beveiliging van persoonsgegevens, doorgifte van persoonsgegevens,…) lees je in het Telenet Privacybeleid. Het Telenet Privacybeleid is o.a. beschikbaar via de Telenet Klantendienst en op www.telenet.be via deze link: https://www2.telenet.be/residential/nl/juridische-info/alles-overjouw-privacy.html.

Zit je na het lezen van ons privacybeleid nog steeds met vragen? Neem dan contact op met het Telenet Privacy Team via dit formulier.

De Gegevensbeschermingsautoriteit is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat uw persoonsgegevens volgens de geldende privacywetgeving worden verwerkt. Indien u een klacht hebt in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Telenet of indien u een procedure wenst op te starten voor een bemiddeling, dan kan u zich wenden tot https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbankenDe Belgische wetgeving is van toepassing op De Netweters, met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen, bevoegd.