De Netweters
annuleren
Resultaten voor 
Zoek in plaats daarvan naar 
Bedoelde u: 

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van De NetwetersDoor gebruik te maken van De Netweters gaat de gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. In aanvulling op deze gebruiksvoorwaarden, gaat u als gebruiker eveneens akkoord met de spelregels.

De Netweters is een community voor discussies, informatie-uitwisseling en uitwisseling van tips & tricks in verband met Telenet en zijn diensten. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en de spelregels, kan u helaas niet actief deelnemen aan De Netweters. U kan wél altijd lezen wat de leden posten.

Uw rechten en plichten bij het gebruik van De NetwetersDoor een account aan te maken bevestigt u dat de registratie-informatie correct, accuraat en volledig is, dat u deze informatie zal updaten indien nodig en dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en spelregels.

U verbindt zich ertoe om geen informatie, foto’s, handelsmerken/namen/ logo's of andere informatie op te nemen in uw profiel die ongepast, aanstootgevend zijn, of in strijd zijn met de privacyrechten of intellectuele eigendomsrechten van Telenet, van de aan Telenet verbonden ondernemingen of van een derde partij.

Als gebruiker van De Netweters verbindt u zich ertoe om geen inhoud te posten of verder te verspreiden zoals hieronder wordt bepaald:

  • inhoud die een inbreuk pleegt op de goede zeden.
  • inhoud die aanzet tot of aanleiding geeft tot racisme.
  • inhoud die onrechtmatig of onwettelijk is, of die op enige wijze direct of indirect schade kan toebrengen aan Telenet, aan de met Telenet verbonden ondernemingen, aan overige service providers, distributeurs, klanten van Telenet of eender welke derde.
  • illegaal materiaal, onrechtmatig materiaal of materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
  • materiaal met promotioneel of publicitair karakter.
  • onnodige of herhaaldelijke reacties, die klachten veroorzaken bij andere gebruikers van het forum.

Bovendien is het strikt verboden om informatie op te nemen in uw profiel die suggereert dat u een Telenet-werknemer of moderator bent, indien dit niet in overeenstemming is met de realiteit.

Wijzigingen aan de overeenkomstTelenet kan wijzigingen aanbrengen aan deze gebruiksvoorwaarden of spelregels. Essentiële wijzigingen zullen u vooraf worden meegedeeld. Door verder gebruik te maken van De Netweters- of door de gewijzigde voorwaarden/richtlijnen te aanvaarden gaat u akkoord met deze voorwaarden/richtlijnen.

Informele ondersteuningDe Netweters is een community voor en door klanten, moderatoren en de community manager. Informatie, adviezen of enig ander materiaal op deze community wordt dus door gebruikers, moderatoren en de community manager gepost. Ongeacht het feit dat De Netweters technisch gezien wordt gehost door Telenet is dit geen Klantenservice van Telenet. Meer informatie over de officiële klantendienst van Telenet vindt u op www.telenet.be.

Verantwoordelijkheid voor de inhoudDe gebruiker is verantwoordelijk voor de geposte inhoud op De Netweters.

Moderatie van De NetwetersTelenet modereert De Netweters en houdt dus een oogje in het zeil. Is de inhoud incorrect of irrelevant? Of schendt de inhoud de privacy of intellectuele eigendomsrechten van andere gebruikers of derden? Dan kan Telenet omwille van wettelijke redenen de inhoud verwijderen of aanpassen na kennisgeving aan de gebruiker. Heel concreet betekent dit dat Telenet zal ingrijpen indien de gebruiker handelingen stelt die niet in lijn zijn met de gebruiksvoorwaarden en de spelregels.

Likes voor NetwetersDe gebruikers stemmen ermee in om alleen likes te geven aan andere gebruikers en niet aan zichzelf. Manipulatie van het beloningssysteem door onder meer, maar niet beperkt tot, het creëren van verschillende accounts, het onbezonnen toekennen van likes enz., wordt niet toegelaten en kan aanleiding geven tot het schorsen of het schrappen van de account. De beslissing van de Telenet-moderator in verband met de toekenning van likes is bindend en niet voor discussie vatbaar.

GebruikslicentieU verleent Telenet en De Netweters een niet-exclusieve, royalty-vrije, eeuwigdurende, wereldwijde licentie voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, ter beschikking stellen aan het publiek, publiceren en distribueren van inhoud die u plaatst in De Netweters.

BeëindigingsmodaliteitenDe Netweters behoudt zich het recht voor om uw account op elk moment te schorsen of te beëindigen indien u de gebruiksvoorwaarden of spelregels niet respecteert of schendt.
U kunt eveneens uw account op elk moment beëindigen door eenvoudige kennisgeving aan een van de moderatoren. In het geval van uw beëindiging, blijft de door u gegenereerde inhoud wel beschikbaar in De Netweters.

Informatie op de websiteDe informatie, software, producten en diensten ("informatie") die in of via De Netweters worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Telenet staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Telenet is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Telenet behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Adviezen via de websiteIndien er via De Netweters rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van eender welke beslissing of stappen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Telenet hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

AansprakelijkheidIn geen geval zal De Netweters aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om de community te gebruiken.

Intellectueel eigendomDe Netweters behoort Telenet of zijn licentiegevers toe. De gebruiker mag geen inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van derden.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatieTelenet kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs u naar De Netweters bent gekomen of waarlangs u ze verlaat.

PrivacyWanneer u zich registreert voor De Netweters zal ze bepaalde persoonlijke informatie overdragen, zoals uw e-mailadres, uw Netweters-gebruikersnaam en/of Facebookprofiel en de met Telenet contractueel verbonden onderneming ( de "Hosting Partner"), maar dan enkel voor het technisch doen functioneren van De Netweters.
De door de gebruikers meegedeelde persoonsgegevens en gegevens over het gebruik van De Netweters worden verwerkt door Telenet met het oog op het functioneren van de community en de verbetering van de dienstverlening.
Als u persoonlijk informatie die wij over u hebben wilt actualiseren of verwijderen, kunt u ons contacteren door een verzoek te sturen naar community@telenetgroup.be.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbankenDe Belgische wetgeving is van toepassing op De Netweters, met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen, bevoegd.